Hurtig og nem levering
Bestil frem til kl. 16.00 hverdag
Din "one stop shopping" distributør
Vi sikrer dig altid en god pris

Vilkår & Betingelser

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem VP Distribution ApS og køber, forud for købers afgivelse af ordre.

Formålet med disse salgs- og leveringsbetingelser er at bidrage til en gensidig forventningsafstemning mellem parterne samt at regulere købets faser i tilfælde, hvor andet ikke er særskilt aftalt.

Handelsbetingelserne er et supplement til de oplysninger og vilkår, som fremgår af VP Distributions ApS’ hjemmeside, bl.a. i forhold til produkter og (fragt)priser. Hjemmesiden opdateres løbende og køber accepterer, at det er de til enhver tid gældende betingelser (på tidspunktet for afgivelse af købers ordre), der finder anvendelse for den konkrete ordre.

Når køber bestiller varer, sender VP Distribution ApS en bekræftelse på, at VP Distribution ApS har modtaget købers bestilling. Derefter modtager køber en faktura når VP Distribution ApS har afsendt ordren. Det er først, når VP Distribution ApS har bekræftet købers ordre, at VP Distribution ApS har accepteret købers tilbud om køb.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og eventuelle afgifter. VP Distribution ApS’ priser fremgår af www.vp-distribution.com eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger.

Tilbud afgivet af VP Distribution ApS gælder som standard i 7 dage fra afgivelsesdatoen. Ændringer i pris kan forekomme alt efter bestillingstidspunktet og afhængigt af, om der er tale om en lagervare eller en bestillingsvare. VP Distribution ApS forbeholder sig ret til at ændre prisen ved ikke lagerførte varer. VP Distribution ApS tager forbehold for eventuelle prisfejl og trykfejl. Endvidere tages der forbehold for udsolgte varer.

3. Betaling

Som udgangspunkt skal nyoprettede kunder betale forud for de første fem ordrer.

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag, er VP Distribution ApS berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af det til enhver tid forfaldne beløb med 1,5% pr. måned indtil det forfaldne beløb er betalt. Rykkergebyret udgør p.t. minimum 100 kr. pr. rykker.

Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger og derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på VP Distribution ApS, som ikke er skriftligt godkendt af VP Distribution ApS, og køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold, er køber forpligtet til at betale til VP Distribution ApS, som om levering var sket til aftalt tid.

4. Ejendomsforbehold

VP Distribution ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering

Levering sker ab lager fra VP Distribution ApS’ hovedadresse.

Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen.

De leveringsomkostninger (fragt, porto, pakning m.v.), som er forbundet med ordren fremgår af ordrebekræftelsen.

Leveringstiden vil fremgå af ordrebekræftelsen og er estimeret af VP Distribution ApS med afsæt i de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse.

VP Distribution ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Køber er forpligtet til – straks ved varens modtagelse - grundigt at kontrollere, at det leverede, er i overensstemmelse med det aftalte.

Lider varen af en synlig transportskade skal meddelelse herom gives til transportøren straks ved varens modtagelse, og køber skal sikre, at transportøren behørigt noterer indsigelsen. Alternativt kan køber nægte at modtage den transportskadede vare. Konstateres en transportskade først efter modtagelse, skal skaden gøres gældende overfor transportøren.

Køber opfordres til at fotoregistrere varen ved modtagelse og udpakning, så køber sikrer sig bevis for varens beskaffenhed.

Køber gøres særligt opmærksom på, at kravet om besigtigelse og grundig undersøgelse af varerne straks ved modtagelse, gælder uanset, om varen indgår som del i en større leverance, om den lægges på lager hos køber eller lignende. Køber fortaber sin ret til at gøre indsigelser gældende, hvis ikke varen undersøges straks ved modtagelsen.

6. Returnering

Fejlbestilte varer tages ikke retur. I særlige tilfælde og kun mod skriftlig aftale samt forudsat, at det drejer sig om almindelige uåbnede og salgbare varer - kan disse varer returneres mod betaling af returgebyr på mindst 30% af varens salgspris samt leveringsomkostninger forbundet med returnering af varen. Bestillingsvarer og udgåede varer tages ikke retur.

Returneres ordre fra transportøren med bemærkning om uanbringelighed eller bliver modtagelse nægtet fra modtagerens side, vil VP Distribution ApS gøre krav om naturalopfyldelse samt afkræve køber yderligere omkostninger, som VP Distribution ApS måtte erholde i forbindelse med købers manglende modtagelse af varerne.

Såfremt køber ikke aftager den købte vare, har VP Distribution ApS ret til at foretage dækningssalg bedst muligt. Dette fritager ikke køber fra at betale for varen og erstatte VP Distribution ApS tab og omkostninger.

VP Distribution ApS ombytter altid varer, når det drejer sig om fejllevering forårsaget af VP Distribution ApS. Det eneste forbehold i den forbindelse er, at VP Distribution ApS får henvendelse fra køber om fejllevering senest 3 arbejdsdage fra modtagelse af varen, og at varen er uåbnet, ubrugt samt i en fuld salgbar original emballage.

Annullering af ordrer skal ske skriftligt til VP Distribution ApS ved en skriftlig henvendelse til info@vp-distribution.com og forudsætter VP Distribution ApS’ skriftlige accept.

Returnering af varer til VP Distribution ApS skal ske efter forudgående aftale med VP Distribution ApS’ RMA-afdeling, som kan kontaktes på info@vp-distribution.com med anførsel af RMA i emnefeltet.  

Alle returneringer sker for købers regning og risiko. Varer skal returneres i original emballage. Intet må skrives på eller påklæbes originalemballagen. Det påhviler afsender at dokumentere, at VP Distribution ApS har modtaget returnerede varer.

7. Garanti

Produkterne leveres med de garantier, som producenten tilbyder VP Distribution ApS. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor VP Distribution ApS. 

8. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver, se nærmere info ovenfor.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel ved varen, skal køber straks give VP Distribution ApS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer straks som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

VP Distribution ApS kan frit vælge imellem at afhjælpe manglen eller foretage genlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden VP Distribution ApS forudgående skriftlige samtykke, fritager VP Distribution ApS for enhver forpligtelse. Såfremt VP Distribution ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til VP Distribution ApS i original emballage.

VP Distribution ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis VP Distribution ApS finder varen fejlfri efter test, er VP Distribution ApS berettiget til, at sende varen retur til køber med en regning for udført arbejde.

9. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor VP Distribution ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

VP Distribution ApS erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og VP Distribution ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. VP Distribution ApS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

VP Distribution ApS er under alle omstændigheder ansvarsfri, såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, epidemier og pandemier, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskelig-gjort VP Distribution ApS opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke rimeligvis kunne forudses på dette tidspunkt.

10. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: VP Distribution ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af VP Distribution ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden er en direkte og påviselig følge af VP Distribution ApS’ fejl eller forsømmelse. VP Distribution ApS’ produktansvar er begrænset til VP Distribution ApS’ forsikringsdækning for produktansvar, og forudsætter, at skaden er dækket af forsikringen.

11. Transport af rettigheder og pligter

VP Distribution ApS er berettiget til – uden købers samtykke - at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand. Kunden kan ikke uden VP Distribution ApS forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser.

12. Tvister

Enhver tvist mellem VP Distribution ApS og køber skal afgøres efter dansk ret med Københavns Byret/Østre Landsret som aftalt værneting.

VP Distribution ApS lægger op til, at alle tvister søges løst mindeligt ved direkte forhandling mellem køber og VP Distribution ApS. Kan tvisten ikke bilægges ved forhandling, kan en af parterne anmode om, at en mediator hjælper med at løse tvisten (efter Danske Mediatoradvokaters standardregler for mediation). Kan tvisten ikke løses ved forhandling eller mediation, kan tvisten indbringes for domstolene.